Koeltechnieker

Een job met een mooie toekomst!

Om in Vlaanderen werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren, waarbij er een risico bestaat op de emissie van schadelijke koelmiddelen, moeten zowel het koeltechnisch bedrijf als de koeltechnici beschikken over een Vlaams erkenningsbewijs.

Hoe het erkenningsbewijs bekomen ?

Wie als koeltechnicus aan de slag wil in Vlaanderen en nog niet over een certificaat als koeltechnicus beschikt, moet deelnemen aan een examen koeltechniek dat georganiseerd wordt door een erkend opleidingscentrum. Wie slaagt voor het examen, ontvangt een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV. Als de koeltechnicus die het certificaat van bekwaamheid heeft behaald ook nog aan de andere Vlaamse erkenningsvoorwaarden (zie verder op deze pagina) voldoet, wordt hij van rechtswege erkend en kan hij een Vlaams erkenningsbewijs aan het erkende opleidingscentrum vragen. Het opleidingscentrum bezorgt de gegevens van de technicus aan de overheid, zodat deze kan worden opgenomen in de lijst met erkende koeltechnici.

Erkend koeltechnieker

Om in Vlaanderen werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren, waarbij er een risico bestaat op de emissie van schadelijke koelmiddelen, moeten zowel het koeltechnisch bedrijf als de koeltechnici beschikken over een Vlaams erkenningsbewijs.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de persoon voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • In de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • In de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als koeltechnicus opgeheven

Specifiek voor de koeltechnicus gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden:

  • De koeltechnieker moet een natuurlijke persoon zijn.
  • De koeltechnieker moet in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV (‘Europees certificaat’), dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum, nadat de persoon geslaagd is voor het examen.

Personen die buiten het Vlaams Gewest een ‘Europees certificaat’ hebben behaald, komen ook in aanmerking voor de Vlaamse erkenning als koeltechnicus en het bijbehorende erkenningsbewijs (zie verder).

Geldigheidsduur erkenning

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar om de erkenning te kunnen behouden, moet een erkend koeltechnicus elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen, georganiseerd door een erkend opleidingscentrum. Daarnaast moet een erkend koeltechnicus moet voldoen aan een aantal verplichtingen. Het niet voldoen aan de verplichtingen als erkend koeltechnicus kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes. Wat zijn deze verplichtingen ? Een erkend koeltechnicus moet voldoen aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen). Zo moet een erkend koeltechnicus het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen. Hij mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat. Hij moet ook vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen. Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 40/1 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes. Jaarlijkse retributie Een erkend koeltechnicus moet jaarlijks een retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als koeltechnicus. Als een koeltechnicus de retributie niet betaalt, wordt zijn erkenning automatisch opgeheven.

Opleidingen

Bij Technicert kan je diverse opleidingen volgen met betrekking tot alle facetten van de koeltechniek. Ben je bvb. een verwarmingstechnieker zonder voorkennis en wil je kennismaken met de wondere wereld van de koeltechniek of ben je een installateur die praktisch wat opleiding of finetuning kan gebruiken bij bepaalde koeltechnische handelingen of hardsolderen ? Wil je je bijscholen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of wil je klaar zijn om in te spelen op de steeds groter wordende vraag naar warmtepompen ? Of ben je reeds een erkend koeltechnicus die zijn certificaat dient te hernieuwen ? Alles en meer kan bij Technicert!

Welke erkenningen

In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 over de certificering van koeltechnisch bedrijven. Dit werd aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009 en handelt over de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.

Beide besluiten bespreken de 4 categorieën waarin een koeltechnicus een certificaat kan behalen en hernieuwen. De keuze van het certificaat dat een koeltechnicus wil behalen is afhankelijk van wat hij in de praktijk uitvoert of wil uitvoeren.

Heb je het certificaat van categorie I behaald? Dan mag je alle werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren;

Heb je het certificaat van categorie II behaald? Dan mag je controles op lekkage aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend. Je mag ook koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen;

Behaalde je het certificaat van categorie III? Dan mag je gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen;

Behaalde je certificaat van categorie IV? Dan mag je lekkagecontroles aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat je daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet opent.